Options Chain MINI GOLD OCTOBER 2021 (ICE:@YG.V21)

MarketNameOpenHighLowLastChangePctTime
@YG.V21MINI GOLD OCTOBER 20211792.71792.71792.71792.70.00.00%00:00add to portfolio
Expiration Strike CALL PUT
symbol last change openint symbol last change openint
2021-09-271200.00000000@YG.V21.1200C549.70.0 @YG.V21.1200P0.10.0 
2021-09-271250.00000000@YG.V21.1250C526.10.0 @YG.V21.1250P0.10.0 
2021-09-271300.00000000@YG.V21.1300C476.70.0 @YG.V21.1300P0.10.0 
2021-09-271350.00000000@YG.V21.1350C426.70.0 @YG.V21.1350P0.10.0 
2021-09-271400.00000000@YG.V21.1400C349.70.0 @YG.V21.1400P0.10.0 
2021-09-271450.00000000@YG.V21.1450C299.70.0 @YG.V21.1450P0.10.0 
2021-09-271500.00000000@YG.V21.1500C247.70.0 @YG.V21.1500P0.10.0 
2021-09-271550.00000000@YG.V21.1550C211.80.0 @YG.V21.1550P0.10.0 
2021-09-271600.00000000@YG.V21.1600C147.70.0 @YG.V21.1600P0.10.0 
2021-09-271625.00000000@YG.V21.1625C122.70.0 @YG.V21.1625P0.10.0 
2021-09-271650.00000000@YG.V21.1650C111.80.0 @YG.V21.1650P0.10.0 
2021-09-271675.00000000@YG.V21.1675C74.70.0 @YG.V21.1675P0.10.0 
2021-09-271700.00000000@YG.V21.1700C49.70.0 @YG.V21.1700P0.10.0 
2021-09-271725.00000000@YG.V21.1725C25.60.0 @YG.V21.1725P5.00.0 
2021-09-271750.00000000@YG.V21.1750C7.50.0 @YG.V21.1750P7.80.0 
2021-09-271775.00000000@YG.V21.1775C10.90.0 @YG.V21.1775P9.20.0 
2021-09-271800.00000000@YG.V21.1800C2.00.0 @YG.V21.1800P25.80.0 
2021-09-271825.00000000@YG.V21.1825C4.60.0 @YG.V21.1825P75.80.0 
2021-09-271850.00000000@YG.V21.1850C0.10.0 @YG.V21.1850P102.30.0 
2021-09-271875.00000000@YG.V21.1875C0.30.0 @YG.V21.1875P98.30.0 
2021-09-271900.00000000@YG.V21.1900C0.10.0 @YG.V21.1900P150.30.0 
2021-09-271925.00000000@YG.V21.1925C0.10.0 @YG.V21.1925P175.30.0 
2021-09-271950.00000000@YG.V21.1950C0.10.0 @YG.V21.1950P202.30.0 
2021-09-272000.00000000@YG.V21.2000C0.10.0 @YG.V21.2000P250.60.0 
2021-09-272050.00000000@YG.V21.2050C0.10.0 @YG.V21.2050P245.00.0 
2021-09-272100.00000000@YG.V21.2100C0.10.0 @YG.V21.2100P352.30.0 
2021-09-272150.00000000@YG.V21.2150C0.10.0 @YG.V21.2150P400.30.0 
2021-09-272200.00000000@YG.V21.2200C0.10.0 @YG.V21.2200P450.30.0 
2021-09-272250.00000000@YG.V21.2250C0.10.0 @YG.V21.2250P500.30.0 
2021-09-272300.00000000@YG.V21.2300C0.10.0 @YG.V21.2300P523.30.0 
2021-09-272350.00000000@YG.V21.2350C0.10.0 @YG.V21.2350P557.40.0