Options Chain SUGAR #11 WORLD OCTOBER 2020 (ICE:@SB.V20)

MarketNameOpenHighLowLastChangePctTime
@SB.V20SUGAR #11 WORLD OCTOBER 202012.9513.0012.6312.63-0.31-2.40%12:59add to portfolio
Expiration Strike CALL PUT
symbol last change openint symbol last change openint
2020-09-154.00000000@SB.V20.400C8.120.00 @SB.V20.400P0.010.00 
2020-09-155.00000000@SB.V20.500C7.010.00 @SB.V20.500P0.010.00 
2020-09-155.50000000@SB.V20.550C6.620.00 @SB.V20.550P0.010.00 
2020-09-156.00000000@SB.V20.600C6.640.00 @SB.V20.600P0.010.008
2020-09-156.50000000@SB.V20.650C5.320.00 @SB.V20.650P0.010.00 
2020-09-157.00000000@SB.V20.700C5.720.00 @SB.V20.700P0.03+0.02356
2020-09-157.25000000@SB.V20.725C5.470.00 @SB.V20.725P0.010.001
2020-09-157.50000000@SB.V20.750C5.040.00 @SB.V20.750P0.11+0.1021
2020-09-157.75000000@SB.V20.775C4.020.00 @SB.V20.775P0.14+0.13296
2020-09-158.00000000@SB.V20.800C4.010.0090@SB.V20.800P0.04+0.032637
2020-09-158.25000000@SB.V20.825C4.390.00 @SB.V20.825P0.13+0.12734
2020-09-158.50000000@SB.V20.850C4.220.0060@SB.V20.850P0.02+0.01973
2020-09-158.75000000@SB.V20.875C2.35-1.5410@SB.V20.875P0.22+0.21277
2020-09-159.00000000@SB.V20.900C3.550.00248@SB.V20.900P0.010.009754
2020-09-159.25000000@SB.V20.925C3.540.00 @SB.V20.925P0.05+0.04623
2020-09-159.50000000@SB.V20.950C3.450.00 @SB.V20.950P0.020.007008
2020-09-159.75000000@SB.V20.975C1.86-0.43217@SB.V20.975P0.010.001914
2020-09-1510.00000000@SB.V20.1000C3.00+0.04262@SB.V20.1000P0.020.0016630
2020-09-1510.25000000@SB.V20.1025C1.15-1.56187@SB.V20.1025P0.020.001568
2020-09-1510.50000000@SB.V20.1050C1.93-0.542390@SB.V20.1050P0.02-0.019633
2020-09-1510.75000000@SB.V20.1075C0.85-1.162421@SB.V20.1075P0.02-0.022088
2020-09-1511.00000000@SB.V20.1100C1.74-0.094926@SB.V20.1100P0.15+0.019011
2020-09-1511.25000000@SB.V20.1125C1.36-0.241971@SB.V20.1125P0.060.004775
2020-09-1511.50000000@SB.V20.1150C1.50-0.035339@SB.V20.1150P0.13+0.017390
2020-09-1511.75000000@SB.V20.1175C1.12-0.195132@SB.V20.1175P0.14+0.021674
2020-09-1512.00000000@SB.V20.1200C0.84-0.108019@SB.V20.1200P0.17+0.017894
2020-09-1512.25000000@SB.V20.1225C0.82+0.184231@SB.V20.1225P0.30+0.072614
2020-09-1512.50000000@SB.V20.1250C0.750.007124@SB.V20.1250P0.39+0.085824
2020-09-1512.75000000@SB.V20.1275C0.41-0.104180@SB.V20.1275P0.950.003435
2020-09-1513.00000000@SB.V20.1300C0.35-0.1313298@SB.V20.1300P0.56+0.023504
2020-09-1513.25000000@SB.V20.1325C0.36+0.123286@SB.V20.1325P1.44+0.493623
2020-09-1513.50000000@SB.V20.1350C0.290.0010482@SB.V20.1350P1.75+0.749110
2020-09-1513.75000000@SB.V20.1375C0.19+0.012974@SB.V20.1375P1.25-0.021316
2020-09-1514.00000000@SB.V20.1400C0.13-0.0515218@SB.V20.1400P2.65+1.232992
2020-09-1514.25000000@SB.V20.1425C0.10-0.013332@SB.V20.1425P1.00-0.451244
2020-09-1514.50000000@SB.V20.1450C0.08-0.036354@SB.V20.1450P2.89+1.22816
2020-09-1514.75000000@SB.V20.1475C0.05-0.022657@SB.V20.1475P1.14-1.62309
2020-09-1515.00000000@SB.V20.1500C0.06-0.019588@SB.V20.1500P1.38-1.53175
2020-09-1515.25000000@SB.V20.1525C0.03-0.016988@SB.V20.1525P1.56-1.01136
2020-09-1515.50000000@SB.V20.1550C0.030.003554@SB.V20.1550P4.020.0060
2020-09-1515.75000000@SB.V20.1575C0.020.001333@SB.V20.1575P3.060.00 
2020-09-1516.00000000@SB.V20.1600C0.020.0012908@SB.V20.1600P3.480.00490
2020-09-1516.25000000@SB.V20.1625C0.01-0.013763@SB.V20.1625P3.630.00 
2020-09-1516.50000000@SB.V20.1650C0.01-0.011676@SB.V20.1650P5.010.00 
2020-09-1516.75000000@SB.V20.1675C0.010.00279@SB.V20.1675P3.830.00 
2020-09-1517.00000000@SB.V20.1700C0.010.001518@SB.V20.1700P4.990.0010
2020-09-1517.25000000@SB.V20.1725C0.03+0.02342@SB.V20.1725P5.240.00 
2020-09-1517.50000000@SB.V20.1750C0.010.00650@SB.V20.1750P5.640.00 
2020-09-1517.75000000@SB.V20.1775C0.14+0.13110@SB.V20.1775P4.980.00 
2020-09-1518.00000000@SB.V20.1800C0.02+0.01227@SB.V20.1800P5.290.0010
2020-09-1518.25000000@SB.V20.1825C0.010.00 @SB.V20.1825P5.710.00 
2020-09-1518.50000000@SB.V20.1850C0.12+0.11100@SB.V20.1850P7.010.00 
2020-09-1519.00000000@SB.V20.1900C0.03+0.02117@SB.V20.1900P6.280.00437
2020-09-1519.50000000@SB.V20.1950C0.11+0.1015@SB.V20.1950P6.720.00 
2020-09-1520.00000000@SB.V20.2000C0.02+0.01204@SB.V20.2000P7.280.00 
2020-09-1521.00000000@SB.V20.2100C0.03+0.02149@SB.V20.2100P8.060.00 
2020-09-1522.00000000@SB.V20.2200C0.010.00234@SB.V20.2200P9.990.00