Options Chain SUGAR #11 WORLD OCTOBER 2023 (ICE:@SB.V23)

MarketNameOpenHighLowLastChangePctTime
@SB.V23SUGAR #11 WORLD OCTOBER 202314.0814.1114.0114.01+0.02+0.14%09:09add to portfolio
Expiration Strike CALL PUT
symbol last change openint symbol last change openint
2023-09-156.00000000@SB.V23.600C7.760.00 @SB.V23.600P0.090.00 
2023-09-157.00000000@SB.V23.700C7.220.00 @SB.V23.700P0.100.00 
2023-09-158.00000000@SB.V23.800C6.290.00 @SB.V23.800P0.200.00 
2023-09-158.50000000@SB.V23.850C5.860.00 @SB.V23.850P0.220.00 
2023-09-159.00000000@SB.V23.900C5.430.00 @SB.V23.900P0.280.00 
2023-09-159.50000000@SB.V23.950C5.020.00 @SB.V23.950P0.380.00 
2023-09-159.75000000@SB.V23.975C4.820.00 @SB.V23.975P0.430.00 
2023-09-1510.00000000@SB.V23.1000C4.620.00 @SB.V23.1000P0.460.00 
2023-09-1510.25000000@SB.V23.1025C4.380.00 @SB.V23.1025P0.540.00 
2023-09-1510.50000000@SB.V23.1050C4.250.00 @SB.V23.1050P0.610.00 
2023-09-1510.75000000@SB.V23.1075C4.070.00 @SB.V23.1075P0.570.00 
2023-09-1511.00000000@SB.V23.1100C3.900.00 @SB.V23.1100P0.760.00 
2023-09-1511.25000000@SB.V23.1125C3.740.00 @SB.V23.1125P0.800.00 
2023-09-1511.50000000@SB.V23.1150C3.580.00 @SB.V23.1150P0.940.00 
2023-09-1511.75000000@SB.V23.1175C3.360.00 @SB.V23.1175P1.030.00 
2023-09-1512.00000000@SB.V23.1200C3.280.00 @SB.V23.1200P1.090.00 
2023-09-1512.25000000@SB.V23.1225C3.070.00 @SB.V23.1225P1.080.00 
2023-09-1512.50000000@SB.V23.1250C2.320.00 @SB.V23.1250P1.370.00 
2023-09-1512.75000000@SB.V23.1275C2.870.00 @SB.V23.1275P1.480.00 
2023-09-1513.00000000@SB.V23.1300C2.750.00 @SB.V23.1300P1.610.00 
2023-09-1513.25000000@SB.V23.1325C2.630.00 @SB.V23.1325P1.760.00 
2023-09-1513.50000000@SB.V23.1350C2.450.00 @SB.V23.1350P1.870.00 
2023-09-1513.75000000@SB.V23.1375C2.000.00 @SB.V23.1375P2.010.00 
2023-09-1514.00000000@SB.V23.1400C1.27-0.981@SB.V23.1400P2.210.00 
2023-09-1514.25000000@SB.V23.1425C2.210.00 @SB.V23.1425P2.320.00 
2023-09-1514.50000000@SB.V23.1450C2.060.00 @SB.V23.1450P2.680.00 
2023-09-1514.75000000@SB.V23.1475C2.030.00 @SB.V23.1475P2.870.00 
2023-09-1515.00000000@SB.V23.1500C1.680.00 @SB.V23.1500P2.800.00 
2023-09-1515.25000000@SB.V23.1525C1.790.00 @SB.V23.1525P3.050.00 
2023-09-1515.50000000@SB.V23.1550C1.750.00 @SB.V23.1550P3.150.00 
2023-09-1515.75000000@SB.V23.1575C1.720.00 @SB.V23.1575P3.330.00 
2023-09-1516.00000000@SB.V23.1600C1.650.00 @SB.V23.1600P3.510.00 
2023-09-1516.25000000@SB.V23.1625C1.580.00 @SB.V23.1625P3.690.00 
2023-09-1516.50000000@SB.V23.1650C1.520.00 @SB.V23.1650P3.880.00 
2023-09-1517.00000000@SB.V23.1700C1.410.00 @SB.V23.1700P4.720.00 
2023-09-1517.50000000@SB.V23.1750C1.310.00 @SB.V23.1750P4.670.00 
2023-09-1518.00000000@SB.V23.1800C1.180.00 @SB.V23.1800P5.210.00 
2023-09-1519.00000000@SB.V23.1900C1.070.00 @SB.V23.1900P6.270.00 
2023-09-1520.00000000@SB.V23.2000C0.940.00 @SB.V23.2000P6.800.00