Options Chain SUGAR #11 WORLD OCTOBER 2022 (ICE:@SB.V22)

MarketNameOpenHighLowLastChangePctTime
@SB.V22SUGAR #11 WORLD OCTOBER 202215.7515.7515.4415.50-0.06-0.39%12:59add to portfolio
Expiration Strike CALL PUT
symbol last change openint symbol last change openint
2022-09-155.00000000@SB.V22.500C10.560.00 @SB.V22.500P0.010.00 
2022-09-156.00000000@SB.V22.600C9.560.00 @SB.V22.600P0.010.00 
2022-09-157.00000000@SB.V22.700C8.900.00 @SB.V22.700P0.010.00 
2022-09-157.50000000@SB.V22.750C8.410.00 @SB.V22.750P0.010.00 
2022-09-158.00000000@SB.V22.800C7.910.00 @SB.V22.800P0.010.00 
2022-09-158.50000000@SB.V22.850C7.540.00 @SB.V22.850P0.010.00 
2022-09-158.75000000@SB.V22.875C6.830.00 @SB.V22.875P0.020.00 
2022-09-159.00000000@SB.V22.900C7.050.00 @SB.V22.900P0.020.00 
2022-09-159.25000000@SB.V22.925C6.330.00 @SB.V22.925P0.030.00 
2022-09-159.50000000@SB.V22.950C6.090.00 @SB.V22.950P0.030.00 
2022-09-159.75000000@SB.V22.975C5.850.00 @SB.V22.975P0.040.00 
2022-09-1510.00000000@SB.V22.1000C4.06-1.892@SB.V22.1000P0.050.00 
2022-09-1510.25000000@SB.V22.1025C5.370.00 @SB.V22.1025P0.060.00 
2022-09-1510.50000000@SB.V22.1050C5.480.00 @SB.V22.1050P0.25+0.171000
2022-09-1510.75000000@SB.V22.1075C4.900.00 @SB.V22.1075P0.090.00 
2022-09-1511.00000000@SB.V22.1100C4.680.00 @SB.V22.1100P0.120.0071
2022-09-1511.25000000@SB.V22.1125C4.800.00 @SB.V22.1125P0.35+0.211474
2022-09-1511.50000000@SB.V22.1150C4.570.00 @SB.V22.1150P0.170.001544
2022-09-1511.75000000@SB.V22.1175C4.020.00 @SB.V22.1175P0.210.001550
2022-09-1512.00000000@SB.V22.1200C4.140.00 @SB.V22.1200P0.21-0.0485
2022-09-1512.25000000@SB.V22.1225C3.940.00 @SB.V22.1225P0.35+0.063929
2022-09-1512.50000000@SB.V22.1250C3.410.00 @SB.V22.1250P0.32-0.021217
2022-09-1512.75000000@SB.V22.1275C3.460.00 @SB.V22.1275P0.390.00 
2022-09-1513.00000000@SB.V22.1300C3.030.0044@SB.V22.1300P0.78+0.323471
2022-09-1513.25000000@SB.V22.1325C3.170.00460@SB.V22.1325P0.91+0.41122
2022-09-1513.50000000@SB.V22.1350C0.91-1.49174@SB.V22.1350P1.05+0.451020
2022-09-1513.75000000@SB.V22.1375C2.830.00 @SB.V22.1375P0.710.001020
2022-09-1514.00000000@SB.V22.1400C1.40-0.97772@SB.V22.1400P0.810.00225
2022-09-1514.25000000@SB.V22.1425C2.500.00250@SB.V22.1425P0.910.00 
2022-09-1514.50000000@SB.V22.1450C1.10-0.98160@SB.V22.1450P0.980.00 
2022-09-1514.75000000@SB.V22.1475C1.950.00 @SB.V22.1475P1.040.00 
2022-09-1515.00000000@SB.V22.1500C1.28-0.834@SB.V22.1500P1.270.00 
2022-09-1515.25000000@SB.V22.1525C1.980.002044@SB.V22.1525P1.400.00 
2022-09-1515.50000000@SB.V22.1550C1.860.00700@SB.V22.1550P1.460.00 
2022-09-1515.75000000@SB.V22.1575C1.750.00 @SB.V22.1575P1.530.00 
2022-09-1516.00000000@SB.V22.1600C0.25-1.1520@SB.V22.1600P1.840.00 
2022-09-1516.25000000@SB.V22.1625C1.550.0016@SB.V22.1625P1.900.00 
2022-09-1516.50000000@SB.V22.1650C1.430.00 @SB.V22.1650P2.060.00 
2022-09-1516.75000000@SB.V22.1675C1.370.0016@SB.V22.1675P2.340.00 
2022-09-1517.00000000@SB.V22.1700C0.51-0.5639@SB.V22.1700P2.510.00 
2022-09-1517.25000000@SB.V22.1725C1.210.0010@SB.V22.1725P2.690.00 
2022-09-1517.50000000@SB.V22.1750C1.140.00 @SB.V22.1750P2.640.00 
2022-09-1517.75000000@SB.V22.1775C1.070.009@SB.V22.1775P2.920.00 
2022-09-1518.00000000@SB.V22.1800C0.14-0.8710@SB.V22.1800P3.110.00 
2022-09-1518.25000000@SB.V22.1825C0.770.0021@SB.V22.1825P3.460.00 
2022-09-1518.50000000@SB.V22.1850C0.81+0.088@SB.V22.1850P3.480.00 
2022-09-1519.00000000@SB.V22.1900C0.640.00 @SB.V22.1900P3.780.00 
2022-09-1519.50000000@SB.V22.1950C0.560.00 @SB.V22.1950P4.500.00 
2022-09-1520.00000000@SB.V22.2000C0.630.00 @SB.V22.2000P4.920.00 
2022-09-1521.00000000@SB.V22.2100C0.28-0.1271@SB.V22.2100P5.610.00 
2022-09-1522.00000000@SB.V22.2200C0.410.005@SB.V22.2200P6.760.00